Tulinäytös ja pyrotekniset tehosteet

Aiotko järjestää tulinäytöksen tai käyttää pyroteknisiä tehosteita?

Tulinäytöksen tai pyroteknisten tehosteiden käytölle tarvitset maanomistajan luvan. 

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta ohjaa sitä, kenelle viranomaiselle tehosteiden käytöstä on tehtävä ilmoitus. (Laki 390/2005 81 § ja 97 §) 

Asetus 819/2015 räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta tarkentaa em. lain ilmoitusvelvollisuutta siitä, mitä tietoja ilmoitukseen on kirjattava erikoistehosteiden käytöstä. 

Ilmoitus räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteina (VN asetus 390/2005 81 §) 

Räjähteitä tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja saa käyttää erikoistehosteena kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitetuissa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, jos siitä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin ennen tilaisuuden järjestämistä. 

Ilmoituksessa tulee nimetä vastuuhenkilö, jolla tulee olla panostajalaissa tarkoitettu panostajan pätevyys. 

Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että 1 momentissa tarkoitetuissa tilaisuuksissa räjähteitä tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja käytetään säännösten mukaisesti ja pelastusviranomaisen asettamien rajoitusten ja ehtojen mukaisesti. 

Pelastusviranomainen voi ilmoituksen perusteella määrätä erikoistehosteiden turvallisen käsittelyn kannalta tarpeellisia rajoituksia ja ehtoja aiotulle käytölle. Pelastusviranomainen voi kieltää käytön, jos siitä voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa aiotussa paikassa ja aiottuna ajankohtana. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarvittaessa tarkemmin ilmoitusmenettelystä, ilmoituksessa vaadittavista tiedoista, ilmoituksen tekemisessä noudatettavista määräajoista ja vastuuhenkilön tehtävistä. 

Ilmoitus erikoistehosteiden käytöstä (VN asetus 819/2015 62 §) 

Kemikaaliturvallisuuslain 81 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa pelastusviranomaiselle tulee esittää: 

 1. ilmoituksen tekijän yhteystiedot 
 2. ajankohta ja paikka, missä erikoistehosteita käytetään 
 3. toiminnan tarkoitus
 4. arvioitu tilaisuuden osallistujamäärä 
 5. käytettävät tehosteet 
 6. käytettävien tehosteiden toimintatapa ja suojaetäisyydet 
 7. räjäytyssuunnitelma, jossa kirjallisesti esitetään tehtävät räjäytystyöt 
 8. käytettävien tehosteiden varastointi- ja vartiointijärjestelyt alueella 
 9. vastuuhenkilö yhteystietoineen ja tieto hänen pätevyydestään 
 10. toimintaohjeet tuotteiden turvalliselle käytölle 
 11. suunniteltu sammutuskalusto ja toimintaohjeet onnettomuuksien varalta. 

Ilmoitukseen on liitettävä kartta, josta selviää tuotteiden ajateltu käyttö- ja säilytyspaikka, pelastautumisreitit sekä muiden turvallisen toiminnan varalta mahdollisesti tarvittavien kohteiden sijoittelu.

Yhteenveto

Hanki tulinäytöksen tai pyroteknisten tehosteiden käytölle maanomistajan lupa.

Tee tehosteiden käytöstä ilmoitus asianmukaiselle viranomaiselle.

Tee räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteina ilmoitus pelastusviranomaiselle.

Tee erikoistehosteiden käytöstä ilmoitus pelastusviranomaiselle.