Palavat nesteet, nestekaasu, räjähteet

Aiotko käyttää tai säilyttää palavia nesteitä, nestekaasua tai räjähteitä?

Vaarallisten kemikaalien säilytystä ja käyttöä ohjaa ensisijassa laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005). Lain tarkoitus on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja. 

Vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain tekemällä siitä ilmoituksen. Ilmoitus pitää sisällään myös nestekaasun käytön ja säilytyksen. Tämä koskee myös yleisötilaisuuden järjestäjää, jonka tulee tehdä ilmoitus kirjallisesti vähintään kuukausi ennen vaarallisten aineiden käsittelyä ja säilytystä. Ilmoituksessa on esitettävä tiedot ja selvitykset suunnitellusta toiminnasta ja turvallisuusjärjestelyistä. Kemikaali-ilmoituksesta tulee selvitä tarkkaan, mitä vaarallisia kemikaaleja yleisötilaisuusalueella aiotaan käyttää ja säilyttää. (Laki 390/2005 24 §). 

Valtioneuvoston asetus 685/2015 täydentää em. lakia, antaa puitteet viranomaisten toiminnalle ja kertoo ne velvoitteet, joita yleisötilaisuuden järjestäjän tulee noudattaa ja vastata omassa toiminnassaan. Asetus ei anna selvää rajausta vaarallisten aineiden määristä. Kemikaali-ilmoituksen toimittaminen on tärkeää, jotta pelastusviranomainen voi arvioida yleisötilaisuuden turvallisuutta vaarallisten aineiden suhteen sekä antaa tarvittaessa ehtoja ja vaatimuksia niiden käytölle ja säilyttämiselle. 

Nestekaasupullojen ja käyttölaitteiden sijoituksen osalta turvallisuuteen liittyviä asioita ohjaa Valtioneuvoston asetus 858/2012 Nestekaasupullojen ja -astioiden varastointi

Asetuksen yleiset velvoitteet nestekaasun säilytykseen ovat lyhyesti seuraavat: 

  • Nestekaasupullot ja -astiat on sijoitettava siten, että ne eivät pääse kuumenemaan eivätkä ole alttiita mekaaniselle vahingoittumiselle. Nestekaasupullot ja -astiat tulee varastoida lukitussa tilassa tai muuten sellaisessa paikassa, johon asiattomien pääsy on estetty. 
  • Nestekaasupullojen ja -astioiden varastointi- ja säilytystilan tulee olla asianmukaisesti tuulettuva. 
  • Täydet ja tyhjät pullot tulee sijoittaa erikseen ja merkitä sijoituspaikat selvästi. Nestekaasupullot tulee sijoittaa siten, että pullot voidaan tulipalon uhatessa poistaa nopeasti varastosta. 
  • Varastoitavien nestekaasupullojen venttiilien suojahattujen ja -muttereiden tulee olla kiinnitettyinä paikoilleen, ja pullot tulee sijoittaa pystyasentoon venttiili ylöspäin. 

Pelastuslaitoksen internetsivuilta löytyvät sähköisenä tarvittavat ilmoituslomakkeet ja niiden toimitusosoitteet. 

Lisätietoja saa pelastuslaitokselta puhelimitse numerosta (017) 182 111 (Kuopion kaupungin vaihde) tai sähköpostitse osoitteesta pelastus­laitos(at)kuopio.fi.

Yhteenveto

Tee ilmoitus vaarallisen kemikaalin käsittelystä, varastoinnista, käytöstä ja säilytyksestä vähintään kuukausi ennen kemikaalien käsittelyä.